Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

De parochie kent een drietal geloofsgemeenschappen (parochie-locaties) ieder met een eigen kerkgebouw:

- St. Stephanus te Meppel;

- Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen;

- Sint Willibrord te Beilen.

De formele vestigingsplaats van de parochie is Blankenslaan Oost 2A, 7901 BE te Hoogeveen.

Bisdom Groningen-Leeuwarden
Onze parochie maakt deel uit van het bisdom Groningen - Leeuwarden en omvat de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en de Noordoostpolder. Het bisdom is daarnaast nog verdeeld in het vicariaat Friesland en de Noordoostpolder met 9 parochies en het vicariaat Groningen en Drenthe met 10 parochies.
Bisdom Groningen-Leeuwarden > > >

Huidige bestuur:

Voorzitter: pastoor Peter Wellen;

Vice-voorzitter: Herman Reuvers;

Secretaris: Nico Tetteroo;

Penningmeester: Lauran Hazen;

Gebouwen/Begraafplaats: vacant;

Lid: Ania Wiering
Notuliste: Magda Roelofs.

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor:

 • het formuleren van het beleidsplan van de parochie, waaronder middelenbeleid (personeel, gebouwen, financiën en begraafplaats);
 • het vaststellen en faciliteren van het pastoraal beleid (welke door het pastoraal team is vastgesteld);
 • het opstellen van de begroting (door bisschop goedgekeurd) en het toekennen van budgetten aan de 3 geloofsgemeenschappen;
 • het benoemen van leden van de 3 locatieraden.

Het bestuur wordt door het bisdom benoemd.

 

De eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en het pastorale beleid berust bij de pastoor en de overige leden van het pastoraal team.
Het pastoraal team in onze parochie bestaat uit pastoor Peter H.H. Wellen en  pastoraal werker Erik Verheijen en pastoraal werkster Alie de Lange.
Alle geloofsgemeenschappen (parochie-locaties) in de parochie kennen een locatieraad. Deze raad bestaat uit ten minste 4 parochianen: een voorzitter, secretaris, budgethouder en gebouwenbeheerder. De raad fungeert als het aanspreekpunt voor de pastorale zaken in de geloofsgemeenschap en draagt zorg voor de coördinatie van de praktische gang van zaken op de locatie.

De namen van de locatieraad-leden kunt u vinden op deze website in het menu van de parochie-locaties

 

De parochie kent ook een aantal werkgroepen die actief zijn op onderscheiden pastorale werkvelden en staan onder regie van het pastoraal team. Ten dele functioneren deze werkgroepen, zoals de werkgroep Diensten onder leiding van parochianen, op parochieel niveau. De meeste werkgroepen functioneren voor een belangrijk deel op het niveau van de locale geloofsgemeenschappen.
In het kader van de onderlinge communicatie beschikt elke locatie over een eigen parochieblad. Op de onderdelen die het parochie niveau betreffen, wordt afgestemd; de bijdragen van en over de locatie hebben een eigen gezicht. Een dergelijke verdeling treedt ook op bij de inrichting van de website van de parochie.
De parochie heeft één eigen begraafplaats. Deze, begraafplaats Hesselingen, bevindt zich in het gebied van de parochie-locatie St. Stephanus in Meppel. In 2018 is deze begraafplaats nog grondig gerenoveerd.

 

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) vormt een eigen bestuursorgaan en verricht haar diaconale activiteiten via locale werkgroepen.
De belangrijkste inkomstenbron van onze parochie is de kerkbijdrage.
De kerkbijdrage wordt niet door de parochie vastgesteld, maar er wordt gevraagd dat na draagkracht wordt geven.
Een algemene richtlijn daarbij is: 1% van uw netto inkomen.
Andere inkomstenbronnen van de parochie zijn de wekelijkse collectes en de tarieven voor speciale vieringen e.d.
 • Meppel

  U kunt uw bijdrage op één van de volgende wijzen betalen:
  Rabo bank: NL89 RABO 0371875889

  ING bank: NL68 INGB 0650613783 t.n.v.: Penningmeester St, Stephanus parochie.

  A.N.B.I. nummer: 824247991

 • Hoogeveen

  U kunt uw bijdrage op één van de volgende wijzen betalen:
  ING bank: NL05INGB0000904552 of

  ABN-AMRO bank: NL83ABNA04751.42.314 t.n.v.: RK Kerk OLV Visitatie of in de daarvoor bestemde bus achter in de kerk deponeren.

 • Beilen

  U kunt uw bijdrage op één van de volgende wijzen betalen:
  ING bank: NL46 INGB 0001 1578 57 of

  Rabo bank: NL06 RABO 0121 5741 21 t.n.v.: penningmeester Sint Willibrord, Beilen.

Aktie kerkbalans

   Ieder jaar wordt in onze parochie de Actie Kerkbalans gehouden. Elk jaar wordt in januari door uw wijkcontactpersoon een enveloppe bij u afgegeven, waarin u gevraagd wordt op te geven hoeveel u financieel wilt bijdragen in het komende jaar.

    Waar het bij de Actie Kerkbalans om gaat is het benadrukken van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ons als parochieanen bij de eigen geloofsgemeenschap, óók in financieel opzicht.

    Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans steunt u het werk van onze parochie. We zijn samen kerk en hebben de kerk nodig om erin te kunnen samenkomen, om onze zondag te vieren, om te dopen, te vormen, te rouwen en te trouwen.

   De kerkbijdrage is nodig voor het kunnen betalen van alle kosten zoals personeelskosten, kosten van de gebouwen etc.

   Wij proberen de fiscale behandeling van giften hieronder uit te leggen, maar als u nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op!

   1. Gewone gift
 In uw aangifte inkomstenbelasting kunt u uw kerkelijke bijdragen (samen met andere giften) als gift aftrekken. Niet het gehele bedrag van de gift kan worden afgetrokken. Er geldt een drempelbedrag (1% van het inkomen, met een minimum van € 60). Alleen het deel van de gift boven dit drempelbedrag mag worden afgetrokken. Tevens geldt een maximum voor het aftrekbaar bedrag, namelijk van 10% van het inkomen.
 Voorbeeld: Stel: u verdient € 25.000 per jaar en doet voor een bedrag van € 600 aan giften. Uw drempelbedrag is dan: 1% van € 25.000 is € 250. U kunt € 350 aftrekken (€ 600 minus € 250).


  
2. Periodieke gift
 Bij periodieke giften is het gehele bedrag van de gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt de drempel en de maximale aftrekbaarheid dus niet. 


   Voorbeeld:
 Stel u verdient € 25.000 per jaar en u doet € 600 aan periodieke giften. U kunt de volledige € 600 aftrekken.

   Dus geen aftrekbeperking door een drempel. U krijgt dus een groter gedeelte van uw gift terug van de belastingdienst!
 U snapt, het is fiscaal aantrekkelijker om van uw giften een periodieke gift te maken.

   Om uw schenking als periodieke gift af te kunnen trekken, moet er wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

 Deze voorwaarden zijn:
 De instantie waaraan u schenkt dient een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te zijn.

   Dat is de parochie R.K. Heilige Drie-eeinheid. 
 Voorheen moest de gift in een officiële akte worden vastgelegd. Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte echter niet meer nodig en volstaat een onderhandse overeenkomst tussen u en de congregatie.

   Wij willen en zullen u daar in voorkomend geval graag mee helpen.
 Er moet in ieder geval minimaal 1x per jaar een bijdrage worden overgemaakt;
 Minimaal 5 jaar achter elkaar moet ongeveer hetzelfde bedrag aan dezelfde ANBI worden overgemaakt.

   Uitzondering op de 5 jaars-regel wordt gemaakt bij bijzondere omstandigheden (bijv. werkeloosheid of overlijden). Nogmaals, wij zijn u graag behulpzaam wanneer u overweegt, in welke vorm dan ook, geld aan onze parochie-locatie te schenken.

  U kunt hiervoor contact opnemen met penningmeester van uw parochie-locatie.

 

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl is hierover meer informatie te vinden. De website geeft aan wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld Het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld. Met het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking trad. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl kunnen beide documenten worden gedownload. R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag Postbus 13277 3507 LG UTRECHT Website: www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Tel: 06 24 955 899
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Welke cookies plaatst RK Parochie Heilige Drie-eenheid ?
RK Parochie Heilige Drie-eenheid maakt op deze website gebruik van functionele en analytische cookies. Wat zijn Functionele cookies ? Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Wat zijn Analytische cookies ?
Analytische cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in de manier waarop onze website wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld of de opgeroepen pagina's snel en goed geladen worden.

Is de verkregen informatie anoniem?
De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd, wij kunnen u niet persoonlijk herleiden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in Google’s Privacy Policy Cookies van derden.

RK Parochie Heilige Drie-eenheid plaatst geen cookies van derden.

 

Pagina sluiten > > >

 

­