Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­


Het parochiebestuur nodigt u allen van harte uit op zondag 27 mei vieren we in de R.K. kerk te Beilen het feest van de Heilige Drie-eenheid

Paus Franciscus heeft de tweede Pinksterdag tot Feestdag uitgeroepen van Maria Moeder van de kerk.

Rond de komende Pinksteren, van 19 mei tot 27 mei, is er een grote Mariaweek in de Willehaduskerk te Emmer-Compascuum. Hoogtepunt is onze traditionele Mariavesper op Tweede Pinksterdag 21 mei om 15.00 uur. Nu het feest van Maria Moeder van de kerk!
Een speciale Maria expositie gaat over het leven van Maria. Over bekende en minder bekende Maria bedevaartplaatsen en veel andere beelden en schilderijen omtrent Maria.


Officiële opening Maria Expositie
Zaterdag 19 mei, 14.30 uur, opening van de expositie en Mariaweek door de heer Cees Bijl, gedeputeerde Cultuur van de provincie Drenthe.

 

Mariavespers
21 mei, 15.00 uur, Mariavespers op de eerste feestdag van Maria Moeder van de Kerk. Voorganger: Vicaris-generaal Peter Wellen. Na de vespers koffie en gelegenheid de expositie te bekijken.

Openingstijden expositie “Mijn Maria”
Locatie: RK Kerk St. Willehadus, Hoofdkanaal o.z. 83 Emmer-Compascuum
22 mei 10.00 -16.00 uur 19.00 - 21.00 uur
23 mei 10.00 -16.00 uur 19.00 - 21.00 uur
24 mei 10.00 -16.00 uur 19.00 - 21.00 uur
25 mei 10.00 -16.00 uur
26 mei 10.00- 16.00 uur

Maria avond St. Willehaduskerk
25 mei, 19.30 uur Gevarieerde avond voor jong en oud met muziek, liedjes en teksten over Maria.

Foto: parochie Maria Hertogin van Drenthe
Terug naar hoofdpagina...


 

...

Benieuwd naar succesvol kerkwerk? In ruim honderd gemeenten hebben ‘maatjes’ zich bij protestantse en katholieke organisaties aangemeld om mensen met forse schulden te helpen. Lees meer...


 

...

De installatie van pater Okonek als pastoor van de parochie Maria, Hertogin van Drenthe is op 12 mei om 19.00 uur in de Sint Willehaduskerk in Emmer Compascuum.

De bisschop zal samen met pastor Myriam Oosting en pastor Tako de Wolff voorgaan. Na de viering is er gelegenheid om  de nieuwe pastoor feliciteren.

Iedereen is van harte uitgenodigd !
Pagina sluiten...


 

...

"Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren.
Katholieke steun gevraagd voor het Nationaal Holocaust Museum

Aan alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen in de bisdommen van de Nederlandse Kerkprovincie
Utrecht, 10 april 2018

Broeders en zusters,

"Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren." Met deze woorden van de Joodse schrijver Primo Levi, overlevende van het concentratiekamp Auschwitz, begint een brochure van het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Levi bedoelt de moord op zes miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder 104.000 uit Nederland.
Steeds minder mensen hebben nog persoonlijke herinneringen aan de tragedie die zich tussen 1940-1945 in ons land en daarbuiten heeft voorgedaan. Des te belangrijker worden de plaatsen van herinnering waar in woord en beeld de verhalen verteld blijven worden aan komende generaties. We merkten dat ook tijdens de reis van Nederlandse jongeren naar de Wereldjongerendagen in Krakau (2016), waarbij ook een bezoek aan Auschwitz of Dachau op het programma stond.In Amsterdam is een Nationaal Holocaust Museum in oprichting om de vervolging, transportatie en moord op onze Joodse landgenoten te blijven gedenken. Het doel is vanaf 2019 daadwerkelijk te beginnen met verbouwing tot een permanent Nationaal Holocaust Museum.
Om in onze samenleving een groter draagvlak te creëren voor de benodigde financiën is een Raad van Ambassadeurs gevormd. De R.-K. Bisschoppenconferentie van Nederland steunt de realisatie van dit museum; ondergetekende heeft zitting genomen in de genoemde Raad. Wij willen er als R.-K. Kerk van Nederland aan bijdragen dat de herinnering aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Joodse, levend blijft. Om te helpen voorkomen dat een misdaad als de Holocaust (Hebreeuws: sjoa ) opnieuw gebeurt.


Wij zijn het als Kerk de Joodse gemeenschap ook verschuldigd. Eeuwenlang immers hebben christenen zich schuldig gemaakt aan Jodenhaat en bijgedragen aan een klimaat waarin de Holocaust mogelijk werd. Tijdens het 'Mea Culpa' dat de H. Paus Johannes Paulus Il in het Heilig Jaar 2000 uitsprak, bad hij: "God, onze Vader, U heeft Abraham en zijn nakomelingen uitgekozen om Uw Naam onder de mensen te brengen. Wij hebben diep verdriet over de houding van diegenen die Uw zonen en dochters in de loop van de geschiedenis hebben laten lijden. Wij vragen U om vergiffenis en willen ons ervoor inzetten dat er waarachtige broederlijkheid heerst met het Volk van het Verbond."
Ook zijn we het verschuldigd aan de katholieken - parochianen, priesters en religieuzen - die tijdens de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven Joden bij zich thuis hebben laten onderduiken of helpen onderduiken en die zich hebben ingezet voor het verzet. Ook noemen wij de Nederlandse bisschoppen, die zich onder leiding van de aartsbisscho p van Utrecht, mgr. dr. Jan de Jong tijdens de bezett ing meermalen publiekelijk hebben uitgesproken.De Nederlandse Bisschoppenconferentie wil de katholieke steun voor het Nationaal Holocaust Museum in oprichting graag bevorderen. Als bisschop-referent voor Kerk en Jodendom breng ik bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag dit initiatief middels deze brief onder uw aandacht.
Meer informatie over de doelstellingen en de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum alsook het rekeningnummer waarnaar een financiële bijdrage kan worden overgemaakt, vindt u op de website van het museum :

https://jck.nl/nl/longread/bouwen-aan-het-nationaal-holocaust-museum


Hartelijk dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet,
+ Herman W. Woorts,

Bisschop-referent voor Kerk en Jodendom
Hulpbisschop van Utrecht
ROOMS-KATHOLIEKE BISSCHOPPENCONFERENTIE
Terug naar hoofdpagina...


 

...

- De Kerk is een mysterie (2) - Dat de Kerk een mysterie is, blijkt misschien nog wel het duidelijkste in een beeld dat voor de Kerk gebruikt wordt.

Dit beeld wordt al in het eerste hoofdstuk van Lumen Gentium genoemd, en wordt voor het eerst door Sint-Paulus gebruikt in zijn brieven: de Kerk als lichaam van Christus (Romeinen 12; 1Korintiërs 12; Efeziërs 4 en 5; Kolossenzen 1). Dit is niet moeilijk te begrijpen, en ook eenvoudig voor te stellen.

Een lichaam heeft ledematen die je aan de buitenkant ziet, en ín het lichaam bevinden zich de organen die je niet ziet, maar die wel wezenlijk zijn. Elk lidmaat en elk orgaan heeft zijn eigen functie en draagt bij aan het functioneren van het gehele lichaam. Eigenlijk kan niets gemist worden om het geheel goed te laten werken. Je kunt wel enige gradatie aanbrengen. Het missen van een vinger of een teen is minder ingrijpend dan het missen van een hele arm, om over het hoofd of het hart nog maar te zwijgen. Als die ontbreken leeft het lichaam niet meer. Maar eigenlijk kunnen we niets missen.

De Kerk wordt ook een lichaam genoemd, omdat het uit vele ledematen (en organen) bestaat die ieder hun plek en hun taak hebben: de gelovigen. Er zijn gelovigen die heel zichtbaar zijn, maar er zijn er ook die onmisbaar op de achtergrond werken. Het gaat erom dat ieder zijn of haar plaats leert ontdekken en verantwoordelijkheid voor het geheel wil nemen. Het geheel kan functioneren als het samen werkt. Er is ook een centrale aansturing nodig die ieder lidmaat tot zijn of haar recht laat komen, van ieders talenten profiteert en ook weet bij te sturen.

Dat de vele afzonderlijke leden van de Kerk een lichaam vormen, is een mysterie, een geestelijke werkelijkheid, een werkelijkheid van de heilige Geest. Hij houdt het geheel samen en probeert het steeds meer samen te brengen, want afzonderlijke ledematen hebben soms de neiging een eigen weg te gaan of solistisch op te treden.

Het onzichtbare hoofd van de Kerk is Christus. Door zijn aansturing houdt Hij het geheel bij elkaar. Dat doet Hij door de heilige Geest. Wij zijn dus samen de Kerk van Christus. Deze staat onder leiding van paus en bisschoppen die het zichtbare hoofd zijn van het geheel (de paus) of van een deel van het volk Gods (de diocesane bisschoppen). Zij geven op concrete wijze sturing aan het hele lichaam.

De Kerk is niet alleen onzichtbaar en geestelijk, ze is ook lichamelijk en zichtbaar in de wereld aanwezig. Het onzichtbare en het zichtbare samen denken is typisch en wezenlijk voor de katholieke kerk.

 + Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
Terug naar hoofdpagina > > >


 

 

 

 

Beste parochianen van de parochie Heilige Drie - eenheid,
Bij de komst van pater J. Okonek s.chr. in april 2010 is afgesproken dat de benoeming in principe zou zijn voor een periode van acht jaar. Daarna zou pater Okonek beschikbaar zijn voor een mogelijke nieuwe benoeming.


Deze mogelijkheid doet zich nu voor en in de afgelopen periode zijn we hierover met pater Okonek in gesprek gegaan. Pater Okonek is op dit moment bijna acht jaar naar volle tevredenheid werkzaam in uw parochie, waarvoor we met z’n allen dankbaar mogen zijn.


Pater Okonek zal met ingang van 1 mei a.s. door de bisschop benoemd worden als pastoor in de parochie Maria, Hertogin van Drenthe te Zuid - Oost Drenthe. Voor uw parochie betekent dit in concreto dat pater Okonek uw parochie zal gaan verlaten. In een nog nader te bepalen viering zal hij afscheid nemen.
Het opnieuw invullen van deze vacature heeft hoge prioriteit bij het bisdom. Het bisdom gaat er vanuit dat pastoraal werkster drs. T.M. Gies zo spoedig mogelijk een nieuwe collega heeft.


Namens het bisdom bedank ik pater Okonek van harte voor alles wat hij in de afgelopen bijna acht jaren voor uw parochie heeft mogen betekenen en wens hem Gods rijkste zegen toe in zijn nieuwe werkomgeving in Zuid - Oost Drenthe.
.
Met vriendelijke groet,
Peter H.H. Wellen, Vicaris - generaal
2 februari 2018
Pagina sluiten...


 

...
230x230-1 Parochie Heilige Drie-Eenheid

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­